Wykonujemy pełen zakres prac geodezyjnych. 

Ceny konkurencyjne. Szybki termin wykonania. Działamy również w soboty.

 Skontaktuj się z nami w celu wyceny prac !!!  


Podział nieruchomości

Podział geodezyjny nieruchomości ma na celu wyodrębnienie, w ramach jednej nieruchomości większej ilości działek gruntu, bez zmiany podmiotu prawa własności. Działki te mogą stać się przedmiotami obrotu na rynku nieruchomości (będzie możliwa ich sprzedaż lub darowizna).

Podział nieruchomości może przebiegać w procesie administracyjnym (zgoda wszystkich stron) lub w procesie sądowym gdy zgoda taka nie jest możliwa. 

Podziału administracyjny nieruchomości wygląda następująco:

 • Zlecenie geodecie uprawnionemu opracowania wstępnego projektu podziału nieruchomości
 • Geodeta porównuje mapę z terenem i ewentualnie wykonuje pomiar jeżeli zachodzi taka konieczność
 • Geodeta przygotowuje wstępny projekt podziału i składa go do Gminy w celu zaopiniowania
 • Wydanie postanowienie dot. wstępnego projektu przez właściwy organ (Wójt, Burmistrz, Prezydent lub właściwy Sąd)
 • Geodeta przeprowadza czynności przyjęcia granicy nieruchomości do podziału (w razie konieczności wzywani są sąsiedzi)
 • Geodeta wykonuje mapę prawną z projektem podziału nieruchomości, przygotowuje operat i składa operat do ośrodka geodezyjnego
 • Po zatwierdzeniu operatu przez ośrodek i przyjęciu do zasobu Państwowego wydawane są uwierzytelnione mapy z projektem podziału
 • Składany jest wniosek o zatwierdzenie podziału i  wydawana jest decyzja przez właściwy organ (Wójt, Burmistrz, Prezydent lub właściwy Sąd)


Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej na którym geodeta na podstawie pomiaru nanosi aktualny stan zagospodarowania. Na treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), składają się:

 • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody

 • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy
Mapa jest niezbędna do przygotowania planu zagospodarowania terenu załącznika niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę.

Sporządzenie mapy projektu
wygląda następująco:
 • Zlecenie geodecie sporządzenia mapy do projektu
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego Ośrodka przez geodetę
 • Porównanie mapy z terenem i pomiar przez geodetę brakującego na mapie zagospodarowania terenu
 • Sporządzenie aktualizacji mapy i sporządzenie protokołu technicznego do Ośrodka przez geodetę
 • Zgłoszenie zaewidencjonowania wyników pracy do zasobu państwowego
 • Uwierzytelnienie przez Ośrodek mapy do projektu

Wytyczenie budynku/mediów

Wytyczenie to czynności pomiarowe mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia. Wyznaczenie punktów o zaprojektowanych współrzędnych geodezyjnych względem osnowy realizacyjnej.

Wytyczenie przebiega następująco:
 • Zlecenie geodecie wykonania wytyczenia
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego Ośrodka przez geodetę
 • Porównanie mapy z terenem i pomiar przez geodetę punktów podlegających wytyczeniu (w przypadku budynku wytycza się osie  projektu budowlanego i przenosi się to na ławy).
 • Sporządzenie aktualizacji mapy i sporządzenie protokołu technicznego do Ośrodka przez geodetę
 • Zgłoszenie zaewidencjonowania wyników pracy do zasobu państwowego
Po wytyczeniu ekipa budowlana może przystąpić do prac budowlanych.
Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza lub geodezyjny pomiar powykonawczy – zespół czynności technicznych (pomiarowych, obliczeniowych, kartograficznych) w geodezji, w wyniku których powstają dokumenty i bazy danych dotyczące usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych, pozwalający na określenie współrzędnych X, Y oraz rzędnych wysokości dla niektórych obiektów mierzonych obiektów.

Pomiary geodezyjne przeprowadza się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.


Poszczególne etapy inwentaryzacji przedstawiają się następująco:
 • Zlecenie geodecie wykonania Inwentaryzacji
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego Ośrodka przez geodetę
 • Porównanie mapy z terenem i pomiar przez geodetę obiektów podlegających inwentaryzacji
 • Sporządzenie aktualizacji mapy i sporządzenie protokołu technicznego do Ośrodka przez geodetę
 • Zgłoszenie zaewidencjonowania wyników pracy do zasobu państwowego
 • Uwierzytelnienie przez Ośrodek mapy poinwentaryzacyjnej

Wznowienie granicy

Kiedy nie wiesz gdzie przebiega granica działki pomiędzy tobą a sąsiadami oraz istnieję decyzje administracyjno sądowe ustalające takie granice to możesz zlecić geodecie wyznaczenie granicy na gruncie.

Geodeta powiadomi strony postępowania i w ich obecności sporządza protokół wznowienia punktów granicy. Brak uczestnictwa w takim okazaniu nie wstrzymuje jego biegu.  W przypadku braku zgody jakiekolwiek ze stron geodeta poinformuje o możliwości skierowania sprawy do sądu lub rozgraniczeniu.

Rozgraniczenie

Rozgraniczenie to postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne a nie można stwierdzić stanu prawnego (stan prawny nie był zatwierdzony orzeczeniem administracyjnym lub sądowym).

Administracyjną fazę postępowania o rozgraniczenie otwiera złożenie przez zainteresowanego podania do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Organ ten prowadzi rozgraniczenie w trybie postępowania administracyjnego. W toku tego postępowania biegły geodeta odtwarza na gruncie przebieg granic na podstawie śladów, znaków granicznych, dokumentów z ewidencji gruntów (map) i punktów osnowy geodezyjnej. Postępowanie kończy się decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. W przypadku braku tych danych geodeta z przyjmuje od stron oświadczenia na temat przebiegu granicy. Jeżeli nie ma sporu co do przebiegu granicy, postępowanie kończy decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. Strony mogą również zawrzeć przed geodetą ugodę regulującą przebieg granicy. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może zgodnie z art. 33 ust.3 żądać przekazania sprawy sądowi. Organ administracji umarza postępowanie i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.

W fazie sądowej postępowanie o rozgraniczenie prowadzi sąd rejonowy w trybie postępowania nieprocesowego, kończącego się wydaniem postanowienia, od którego służy uczestnikom apelacja do sądu okręgowego. W pierwszej kolejności dąży się do ustalenia stanu prawnego przebiegu granicy, tzn. bierze się pod uwagę wszelkie przypadki nabycia i utraty własności spornych gruntów, w szczególności w drodze zasiedzenia i uwłaszczenia. Jeżeli stanu prawnego nie da się ustalić, sąd ustali przebieg granicy na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania. Jeżeli i tego stanu nie da się ustalić, sąd ustali przebieg granicy uwzględniając wszelkie okoliczności; w tym ostatnim przypadku może przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną. Rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu według stanu prawnego jest orzeczeniem deklaratoryjnym, natomiast według ostatniego spokojnego stanu posiadania i według wszelkich okoliczności – konstytutywnym. W postanowieniu o rozgraniczeniu sąd winien zamieścić rozstrzygnięcie o nakazaniu wzajemnego wydania części nieruchomości nie znajdujących się w posiadaniu właścicieli, ponieważ inaczej postanowienie nie będzie się nadawać do przymusowego wykonania w drodze egzekucji.    
 
 
 
 
 
   
   
  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

  
    
   

Dokumentacja do celów prawnych

Masz następujący problem prawny związany ze swoją nieruchomością:

 • brak drogi koniecznej,
 • służebność, 
 • rozgraniczenie,
 • nieuregulowane granice działki,
 • nieaktualny stan prawny,
 • błędy geodezyjne,
 • zadłużenie 
 • nieuregulowany stan prawny

Opisz go w formularzu i skontaktuj się celem ustalenia sposobu współpracy.